152 Views

HELLO גן חובה

קראו בידיעות אחרונות: משרד החינוך מאמץ את הגישה של הלן דורון – יפעל להכנסת לימודי אנגלית לגני הילדים.

בוטל האיסור על הוראת אנגלית לילדים כבר מגיל הילדים

[Heateor-SC]
153 Views

HELLO גן חובה

קראו בידיעות אחרונות: משרד החינוך מאמץ את הגישה של הלן דורון – יפעל להכנסת לימודי אנגלית לגני הילדים.

בוטל האיסור על הוראת אנגלית לילדים כבר מגיל הילדים