ישראל
  • slide1-22aslide2-22
    אנגלית לילדים

    אנחנו מכינים את הילדים מגיל 3 חודשים עד 19 שנים לעתיד של הצלחה.

    מצא/י מרכז לימוד
 

שמירת פרטיות

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א –1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או ע”י בא כוחו או ע”י אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אשר על כן, במידה והנך מעוניין לקבל עותק מן הפרטים שמסרת או במידה והנך מעוניין, כי הנהלת האתר תפסיק להשתמש במידע הפרטי, הינך מתבקש לשלוח אלינו בקשה, אשר בה תפורט בקשתך כאמור.
כדי להירשם באתר יש למסור מספר פרטים אשר יירשמו במאגר הנתונים. נתונים אלה דרושים על מנת לשייך את הנרשם לרמה הנדרשת והמבוקשת וכדי לשפר ולייעל את שירותי האתר.
הנתונים שימולאו בעת הרישום יישמרו במאגר הנתונים של האתר ובשום מקרה לא יועברו ו/או יימכרו נתוני הנרשם לצד שלישי.
הנהלת האתר רשאית מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות בהתאם לשינויים ועדכונים מהותיים הנדרשים מהפעלת האתר. כל שינוי או עדכון כאמור יפורסם באתר ויהיה בתוקף מרגע פרסומו.
שיפוי
הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות התחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, העברת דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של הנהלת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר הנהלת האתר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל

מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

 
?INTERESTED
WE ARE ACTIVELTY
FOR FRANCHISEES
IN CITY
LOOKING
?INTERESTED
WE ARE ACTIVELTY
FOR FRANCHISEES
IN CITY
LOOKING
?INTERESTED
WE ARE ACTIVELTY
FOR FRANCHISEES
IN CITY
LOOKING