ישראל
  • slide1-16slide2-16
    אנגלית לילדים

    אנחנו מכינים את הילדים מגיל 3 חודשים עד 19 שנים לעתיד של הצלחה.

    מצא/י מרכז לימוד
 

תנאי שימוש

כללי
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין הלן דורון בע”מ (להלן: “הנהלת האתר”) לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים בו.
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.באם אינך מסכים לתנאים אשר יוצגו להלן, אל תשתמש/ תכנס לאתר!
שימו לב וקראו את התנאים היטב שכן, כניסתכם לאתר מהווה הסכמה לתנאים הכלולים בו.
שינויים בתנאי הכניסה לאתר
הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל זמן נתון. אשר על כן, אנא הקפד להתעדכן מדי זמן מה על מנת להבטיח את נכונותך והסכמתך לתנאים כדלקמן. כמו כן, הנהלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות תוספות /או השמטה של קישורים שנכללו בו ומפורסמים באתר וכן שינוי של היקף השירותים הניתנים באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, וללא כל אחריות מצידה.
כללי השימוש באתר
• אין לפרסם באתר כל מידע, ניסוח, יצירה, פרטים או נתונים שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך – או כל סימן מסחרי, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך – אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסום. היה ויובא לידיעת הנהלת האתר מידע אודות הפרת זכויות יוצרים כלשהי, הנהלת האתר תפעל להורדת התוכן הנטען כמפר את זכויות היוצרים ללא בדיקת נכונות המידע והאם אכן היתה הפרה וללא כל אזהרה מראש.
• אסור לפרסם מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.
• אסור להשתמש באתר בביטויים מעליבים שיש בהם כדי להשמיץ או להטריד גולשים אחרים.
• אסור לגרום בכל דרך שהיא לפגיעה ולשיבוש בפעילות האתר.
• אסור להעלות במזיד קבצים של וירוס ו/או סוס טרויאני ו/ או קבצים העלולים לגרום נזק למשתמשים אחרים וכן כל חומר שעלול להפריע לגולשים אחרים ואשר יש בהם כדי להוות עבירה על חוק המחשבים .כמו כן חל איסור להוריד מהאתר חומר בלעדי המועלה באתר או רשימות לקוחות או כל מידע אחר המצוי בבעלות האתר .
תוכן האתר
באם חומרים ו/או תכנים כלשהם מפריעים לכם, הנכם מוזמנים לפנות להנהלת האתר וליידע אותה בדבר באמצעות האתר. הנהלת האתר תבחן את הטענות אולם ההחלטה בנוגע לתוכן התכנים ו/או החומרים באתר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
שינויים באתר והפסקת השירות
הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הגבלת אחריות מצדה של הנהלת האתר
הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים, ידועים ושאינם ידועים, נראים ושאינם נראים, פגיעה מכל סוג ומין, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על החומרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר או באמצעות הקישורים שבאתר. כמו כן, אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של הנהלת האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
אין הנהלת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר. השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש אשר מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר ו/או הנהלת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר, מפגיעה ברכושו כתוצאה משימוש באתר או מפגיעה בצד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש באתר .

שירותי האתר אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר, מפני נזקים, תקלות או כשלים – הן בחומרה, הן בתוכנה והן בקווי ובמערכות התקשורת אצל מפעילת האתר או אצל מי מהקשורים לאתר.
הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.
זכויות יוצרים
כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לתרגם ו/או לשכתב ו/או לשלוח ו/או להעתיק ו/או להעמידם לרשות הציבור, במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר, למעט למטרת שימושך הפרטי בלבד ולא לכל שימוש מסחרי אחר.
עיצוב האתר ו/או תכנים ו/או שמות ו/או דמויות ו/או תמונות ו/או הסימנים המסחריים המתייחסים להנהלת האתר, שמורים להנהלת האתר וחל איסור לעשות בהם כל שימוש שאינו שימוש פרטי לשימושך האישי בלבד.
אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי לציבור, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל

מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

 
?INTERESTED
WE ARE ACTIVELTY
FOR FRANCHISEES
IN CITY
LOOKING
?INTERESTED
WE ARE ACTIVELTY
FOR FRANCHISEES
IN CITY
LOOKING
?INTERESTED
WE ARE ACTIVELTY
FOR FRANCHISEES
IN CITY
LOOKING