תנאי שימוש

הגישה לאתר זה והשימוש בו מוענקים על ידי הלן דורון בע”מ בכפוף לתנאים ולהגבלות הבאים:

אתרי הלן דורון (“אתרי מרשתת”), יישומונים סלולריים (“יישומונים”) ושירותים נלווים (יחד עם האתרים להלן ה”שירות” או ה”שירותים”) מופעלים על ידי הלן דורון בע”מ (“הלן דורון”, “ה”ד”, “אנו” או “אנחנו”). גישה לשירות ושימוש בו הינם כפופים לתנאים וההגבלות הבאים (“התנאים וההגבלות”). על ידי גישה או שימוש בכל חלק מהשירות, אתה מצהיר שקראת, הבנת ואתה מסכים להיות מחויב לתנאים והגבלות אלה, לרבות כל שינוי עתידי בהם.

תשומת לבכם מופנית בבקשה לכך שתנאים והגבלות אלה מכילים הוראת בוררות חובה ביחס לסכסוכים ואשר מחייבות שימוש בבוררות על בסיס אינדיווידואלי כדי לפתור מחלוקות בנסיבות מסוימות.

1. על ידי שימוש באתר זה המשתמשים מסכימים להיות מחויבים משפטית לתנאים וההגבלות הללו, שייכנסו לתוקף מיד כאשר המשתמש נכנס לאתר בפעם הראשונה. משתמשים שאינם מסכימים להיות מחויבים משפטית לכל התנאים וההגבלות הבאים מתבקשים לא להיכנס ו/או לא להשתמש באתר זה.

2. בקשר להרשמה לשירות והשימוש בו, אתה מסכים (א) לספק מידע מדויק, עדכני ומלא אודותיך ו/או אודות הארגון שלך כפי שתבקש זאת הלן דורון; (ii) לשמור על סודיות הסיסמה שלך ומידע אחר אשר קשור לאבטחת חשבונך; (ג) לשמור על ולעדכן באופן מידי את כל פרטי הרישום שתמסור להלן דורון, כדי לאפשר שמידע זה ישמר באופן מדויק, עדכני ומלא; וכן (ד) להיות אחראי במידה מלאה ביחס לכל שימוש בחשבונך ולכל פעולה המתבצעת באמצעות חשבונך.

תוכן כללי

 1. כתנאי להגשת דירוגים, סקירות, מידע, נתונים, טקסט, תמונות, קטעי אודיו, יצירות אורקוליות, תרגומים, כרטיסי הברקה ((flashcards או חומרים אחרים לשירותים (“התוכן”), אתה מעניק בזאת להלן דורון רישיון ללא זכות לתמלוגים , שהינו תמידי, כלל עולמי, בלתי ניתן לביטול או שינוי, אינו בלעדי, ניתן להעברה ובר רִישְּׁיוּן משנה לשימוש, שכפול, העתקה, התאמה, שינוי, מיזוג, הפצה, הצגה בפומבי, יצירת יצירות נגזרות, שילוב תוכן זה ביצירות אחרות; וכמו-כן נתינת רישיון משנה באמצעות מספר שכבות של התוכן, ואתה מכיר בכך שלא תוכל לבטל רישיון זה לאחר שהתוכן שלך הוגש על ידך לשירותים. אתה מצהיר שאתה הבעלים של או שאבטחת את כל הזכויות המשפטיות הנדרשות כדי שהתוכן שנשלח על ידך ישמש אותך, את הלן דורון ואחרים כפי שמתואר והובא בחשבון בתנאים והגבלות אלה. אתה מבין שלמשתמשים אחרים תהיה גישה לתוכן וכי אין להם או להלן דורון כל מחויבות כלפיך או כלפי כל אדם אחר לשמור על סודיות התוכן.
 2. ה”ד רשאית לשנות, לעדכן או לתקן תנאים והגבלות אלה בכל עת על ידי פרסום שינויים במרשתת (אינטרנט). על המשתמשים לעיין בתנאים והגבלות אלה באופן קבוע כדי לוודא שהם נעשים מודעים לכל שינוי, עדכון או תיקון שנעשו על ידי ה”ד. המשך השימוש באתר לאחר פרסום שינויים, עדכונים ותיקונים מהווה את הסכמת המשתמש להיות מחויב משפטית לתנאים והגבלות אלה כפי ששונו, עודכנו או תוקנו.
 3. התוכנים המופיעים באתר זה הינם כפופים לזכויות היוצרים של ה”ד. המשתמשים אינם רשאים להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להוריד, להעלות, לשדר, להעביר, להעמיד לרשות הציבור, או להשתמש בכל דרך אחרת בתכני האתר בכל דרך, למעט לשימוש אישי ולא מסחרי. המשתמשים גם מסכימים לא להתאים, לשנות או ליצור יצירה נגזרת מכל תוכן באתר למעט שימוש אישי ולא מסחרי. כל שימוש אחר בתכני האתר מצריך אישור מראש ובכתב מה”ד.

שימוש לא הולם

 1. אינך מורשה להעלות לשירות, להציג בו או לספק בכל דרך אחרת דרכו או באמצעותו כל תוכן ש: (א) מהווה לשון הרע, הוצאת דיבה, שהינו פוגעני, מאיים, מטריד, מבטא שנאה, פוגע או מפר כל חוק או פוגע בזכויותיו של כל צד שלישי (כולל זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פרטיות, פרסום או זכויות אישיות או קנייניות אחרות); או (ב) לפי שיקול דעתה הבלעדי של הלן דורון, מעורר התנגדות או שמגביל כל אדם אחר או מונע ממנו להשתמש בשירות או שעלול לחשוף את הלן דורון או משתמשי האתרים שלה לכל נזק או חבות מכל סוג שהוא.

שיפויה של הלן דורון

 1. אתה מסכים להגן, לשפות את הלן דורון ומנהליה, נושאי משרה אצלה, עובדיה, קבלנים, סוכנים, ספקים, נותני רישיונות, בעלים שיבואו אחריה ואלה להם היא הסבה את זכויותיה, ולפטור אותה ואותם מחבות נזיקין וחבות חוזית, ביחס לכל הפסד, תביעה, עילות תביעה, התחייבויות, מחויבויות או חובות ונזקים כלשהם, לרבות שכר טרחת עורכי דין, הנובעים או קשורים לגישה שלך לשירות או השימוש בו, או לכל מצג שווא שנעשה ביחס אלינו (בין אם כחלק מתנאים והגבלות אלה או בכל דרך אחרת), וכן בשל הפרת כל אחד מהתנאים וההגבלות הללו על ידך, או ביחס לכל טענה הקשורה לכל תרגום שאנו מספקים לך על כך שאינו מדויק, אינו הולם או פגום בכל דרך שהיא.

רישיון יישומונים

 1. בכפוף לתנאי תנאים והגבלות אלה, הלן דורון מעניקה לך רישיון בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, להורדה, התקנה ולשימוש של עותק אחד של כל אפליקציה באופן של קוד אובייקט בלבד במכשיר אינטראקטיבי סלולרי שבבעלותך או בשליטתך. אתה אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג את קוד המקור של כל יישומון בו מדובר או חלק ממנו, או לאפשר לכל צד שלישי שהוא להשיג או לנסות להשיג את קוד המקור בו מדובר, או להנדס לאחור, לשחזר, לפרק או לתרגם כל אפליקציה או כל חלק ממנה. הלן דורון ומי שהעניק לה רישיונות הינם הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני והזכויות האחרות ביישומונים והם גם בעל כל השינויים, ההַסְגָּלות או התיקונים שלהן.
 • התנאים וההגבלות הבאים חלים עליך רק אם אתה משתמש ביישומונים מ-Apple App Store. במידה ושאר התנאים וההגבלות של תנאים והגבלות אלה הינם פחות מגבילים או מתנגשים בדרך זו או אחרת עם התנאים וההגבלות של פסקה זו, יחולו התנאים וההגבלות המגבילים יותר או הסותרים שמופיעים בפסקה זו, אולם אך ורק ביחס ליישומונים מ-Apple App Store. אתה מאשר ומסכים שתנאים והגבלות אלה חלים אך ורק בינך לבין הלן דורון, ולא מול אפל, וכי לאפל אין אחריות ביחס ליישומונים בהם מדובר או לתוכן שלהם. השימוש שלך בכל יישומון חייב לעמוד בתנאים וההגבלות של App Store. אתה מאשר כי לאפל אין מחויבות כלשהי לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס ליישומונים. במקרה של כשל של יישומון כלשהו להתאים לכל אחריות רלוונטית, אתה רשאי להודיע לאפל ואפל תחזיר לך את מחיר הרכישה, אם שולם, עבור היישומון, במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל. לאפל לא תהיה כל התחייבות אחרת ביחס לאחריות כלשהי לגבי היישומונים, וכל תביעה, הפסדים, חבות, נזקים, עלויות או הוצאות המיוחסות לכל אי התאמה לאחריות כלשהי יהיו כפופים לתנאים והגבלות אלה בלבד.

אתה והלן דורון מאשרים שאפל אינה מחויבת להתייחס לתביעות כלשהן שלך או של צד שלישי כלשהו הקשורות ליישומונים בהם מדובר או להחזקה ו/או שימוש שלך בכל יישומון, לרבות, אך לא רק: (א) תביעות ביחס לאחריות על המוצר; (ב) כל טענה לפיה יישומון אינו תואם ביחס לכל דרישה חוקית או רגולטורית רלוונטית; וכן (ג) תביעות שמתעוררות במסגרת הגנת הצרכן או חקיקה דומה. אתה והלן דורון מכירים בכך שבמקרה של טענה כלשהי של צד שלישי כי כל יישומון או החזקה והשימוש שלך בו מפרים את זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי, הלן דורון, ולא אפל, תהיה האחראית הבלעדית לחקירה, הגנה, הסדר וסילוק כל תביעה כזו להפרת קניין רוחני במידה הנדרשת על פי תנאים והגבלות אלה. עליך לציית לתנאי ההסכם הרלוונטיים של צד שלישי בעת שימוש ביישומון כלשהו. אתה והלן דורון מאשרים ומסכימים כי אפל והחברות הבנות של אפל, הן נהנות צד לישי של תנאים והגבלות אלה כפי שהם מתייחסים לרישיון היישומונים שלך, וכי עם הסכמתך לתנאים וההגבלות הללו, לאפל תהיה הזכות (ותחשב כמי שהסכימה לקבל את הזכות) לאכוף את התנאים וההגבלות האלה נגדך כמוטב של צד שלישי ביחס אליהם.

 1. השמות, התמונות והלוגו המזהים את הלן דורון, הלן דורון אנגלית, הלן דורון טין אנגלית (HDTE) או כל מוצר ושירות אחר הקשורים לה”ד או לצדדים שלישיים והמוצרים והשירותים הקשורים אליהם כפופים לזכויות יוצרים, זכויות עיצוב, סימנים מסחריים ובפטנטים של ה”ד ו/או צדדים שלישיים בהתאמה. אין דבר הכלול בתנאים אלה שיכול להתפרש כמקנה במשתמע, בהֶשְתֵּק או בכל דרך אחרת כל רישיון או זכות להשתמש בכל זכות יוצרים, זכות עיצוב, סימן מסחרי או פטנט השייך לה”ד או לכל צד שלישי.

קישורים, אתרים ושירותים של צד שלישי

 1. השירות עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי, מפרסמים, שירותים, מבצעים מיוחדים או אירועים או פעילויות אחרים שאינם בבעלותה או בשליטתה של הלן דורון. איננו ממליצים, או נוטלים אחריות כלשהי, על אתרי צד שלישי, מידע, חומרים, מוצרים או שירותים כאלה. אם אתה גולש לאתר, שירות או תוכן של צד שלישי כלשהו, מאתר של הלן דורון, אתה מבין שתנאים והגבלות אלה ומדיניות הפרטיות שלנו אינם חלים על השימוש שלך באותם אתרים. הנך מאשר ומסכים במפורש כי הלן דורון לא תהיה אחראית או מחויבת, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד הנובעים מהשימוש שלך בכל אתר מרשתת, שירות או תוכן של צד שלישי.
 2. השירות עשוי לכלול פרסומות, אשר עשויות להיות ממוקדות ביחס לתוכן או למידע שנמצאים בשירות, או ביחס למידע אחר. סוגי והיקף הפרסום של הלן דורון בשירות כפופים לשינויים. בתמורה לכך שהלן דורון מעניקה לך גישה ושימוש בשירות, אתה מסכים שהלן דורון וספקיה ושותפיה שהינם צדדים שלישיים, רשאים להציב פרסום כאמור בהקשר לתוכן או מידע שמוצגים באתר שהגיעו לשם דרכך או דרך אחרים.
 3. המשתמשים מסכימים להשתמש באתר רק למטרות חוקיות, בדרכים שאינן מגבילות, מעכבות או מפרות את זכויות השימוש באתר וההנאה ממנו של כל אדם אחר. התנהגות אסורה כוללת: הטרדה או גרימת מצוקה או אי נוחות לכל אדם, העברת תוכן גס או פוגעני או ע”י שיבוש זרימת המידע והשיח הרגילים באתר.
 4. תוכן האתר, לרבות המידע, השמות, התמונות, התמונות, הלוגואים והאייקונים הנוגעים או קשורים לחברות, מוצרים ושירותים הקשורים לה”ד ו/או לחברות המקושרות או מסונפות לה”ד (או למוצרים ושירותים של צד שלישי), מסופקים “כמות שהם” ועל בסיס “כפי שזמין” ללא יצירת כל מצג או נטילת כל סוג של אחריות, במפורש או במשתמע, במידה המותרת בחוק, לרבות האחריות המשתמעת ביחס לאיכות מספקת, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרת זכויות, תאימות, אבטחה ודיוק.
 5. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, ה”ד לא תישא באחריות כלפי משתמשי האתר, או כל צד שלישי שמציג טענה באמצעות משתמש באתר, בגין נזקים כלשהם בקשר לאתר או לחומרים הכלולים בו. בשום פנים ואופן ה”ד לא תישא באחריות לכל אחד מן ההפסדים או הנזקים הבאים (בין אם אובדן כזה היה יכול להיות צפוי או היה צפוי, ובין אם היה ידוע או לא ידוע):

א. אובדן נתונים;

ב. אובדן הכנסות או רווחים צפויים;

ג. אובדן עסק;

ד. אובדן הזדמנות;

ה. אובדן מוניטין או פגיעה במוניטין;

ו. הפסדים שנגרמו לצדדים שלישיים; אוֹ

ז. כל נזק נלווה, תוצאתי, המהווה פיצוי (בדיני נזיקין) או נזק לדוגמא הנובע מהשימוש באתר, ללא קשר לדרך בה הופעל האתר.

 1. ה”ד אינה מתחייבת כי פעילויות הכלולות בתוכן האתר יהיו ללא הפרעות או נטולות שגיאות, שפגמים יתוקנו או שהאתר והשרת שמאפשר את זמינות האתר יהיו נקיים מכל תוכנה זדונית (וירוס) או תֶּקֶל (באג).
 2. משתמשי האתר עשויים להיות מוזמנים לתרום תכנים (כולל מלל, תמונות, גרפיקה והקלטות שמע או וידאו) לאתר או לפורטל HDE. המשתמשים מסכימים, שבמסירת התכנים האמורים, הם מעניקים לה”ד זכות תמידית, ללא תמלוגים, לא-בלעדית, הניתנת לרִישְּׁיוּן משנה, להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, להופיע עמם, לנגן, להעמידם לרשות הציבור ולממש את כל זכויות היוצרים וזכויות הפרסום ביחס לתכנים האמורים בכל רחבי העולם, ו/או לשלב את התכנים האמורים ביצירות אחרות בכל מדיה הידועה כעת או שתפותח בעתיד למשך כל תקופת הזכויות אשר עשויה להתקיים ביחס ל תכנים האמורים, בהתאם להגבלות הפרטיות המפורטות במדיניות הפרטיות של ה”ד. משתמשים הבוחרים שלא להעניק לה”ד את הזכויות המפורטות לעיל מתבקשים שלא להגישם לאתר.
 1. בנוסף , על ידי הגשת תכנים לאתר, המשתמשים מתחייבים:

א. שהתכנים האמורים הם יצירה מקורית של המשתמש;

ב. כי למשתמש המגיש יש את הזכות להעמיד את התכנים האמורים לרשות ה”ד לכל המטרות המפורטות לעיל;

ג. שאין בתכנים האמורים לשון הרע;

ד. שהתכנים האמורים אינן מפרטים כל חוק;

ה. כי ה”ד תשופה על כל הוצאה משפטית, נזקים או הוצאות אחרות שעלולים להיגרם לה”ד כתוצאה מהפרת האחריות הנ”ל על ידי המשתמש;

ו. כי הם מוותרים על כל זכות מוסרית בתכנים האמורים ביחס להגשתם ופרסומם באתר למטרות המפורטות לעיל.

 1. משתמשים אינם מורשים להגיש כל חומר מכל סוג שהוא מוציא דיבה או מהווה לשון הרע או שאינו חוקי בפורום האתר, בין אם כמלל, גרפיקה, אודיו או וידאו.
 2. העלאת חומר לאתר במטרה לבצע או לקדם מעשה שאינו חוקי אסורה בהחלט.
 3. כל החומרים הנשלחים חייבים להיות יצירות מקוריות של המשתמש המגיש. משתמשים אינם רשאים להגיש חומרים שמהווים גניבה ספרותית. כמו כן, משתמשים אינם רשאים להפר את או לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים לרבות זכויות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי, פטנט, פרטיות, פרסום, זכויות אישיות או קנייניות.
 4. הדעות המובעות בתחומי ההגשה של האתר הן של חברי הציבור ואינן בהכרח של ה”ד.
 5. במידה וייקבע על ידי בית משפט, או רשות משפטית אחרת עם סמכות שיפוטית, שאחד מהתנאים וההגבלות אלה אינו ניתן לאכיפה, אזי תנאים והגבלות אלה יוגבלו או יבוטלו במידה המינימלית הנדרשת, כך שתנאים והגבלות אלה ייוותרו ככל הניתן במלוא כוחם והשפעתם.

אין מצגים ע”י או תערובות של הלן דורון

 1. השירות, כולל כל התמונות, קובצי האודיו ותכנים אחרים שבו, וכל מידע, רכוש אחרים וזכויות אחרות שהוענקו או מסופקים לך על ידי הלן דורון הינם מסופקים לך על בסיס “כפי שהם”. הלן דורון וספקיה אינם מציגים כל מצג או או נותנים תערובות כלשהן או מחויבויות מכל סוג שהוא ביחס לשירות, בין במפורש ובין במשתמע, או מציגים כל מצג או נותנים כל תַּעֲרוּבָה או אחריות מסוג שכזה, לרבות מתן אחריות או תַּעֲרוּבָה של סחירות, התאמה למטרה ספציפית, או של אי-הפרה ואלה מוכחשים במפורש. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, הלן דורון אינה מציגה כל מצג או נותנת כל תערובה או אחריות מכל סוג שהוא בכל הקשור לדיוק, זמינות שירות, שלמות, תוכן מֵידָעִי, תפעול נטול שגיאות, כל תוצאה שהיא בשל שימוש, או אי-הפרה. הגישה והשימוש בשירות עשויים להיות בלתי זמינים בתקופות של ביקוש שיא, שדרוגי מערכת, תקלות או תחזוקה מתוזמנת או לא מתוכננת או מסיבות אחרות. בתחומי שיפוט מסוימים החרגה של אחריות משתמעת אינה מותרת, ולכן ייתכן שההחרגה שלעיל לא תחול עליך.

הגבלה על סוגי נזקים/הגבלת אחריות

 1. בשום מקרה הלן דורון לא תישא באחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי שתובע דרכך (בין אם על בסיס חוזי, נזיקין, אחריות קפדנית או תיאוריה אחרת) בגין נזקים עקיפים, נלווים, פיצויים (בדיני נזיקין), נזקים תוצאתיים או עונשיים, הנובעים או קשורים ליכולת לגשת או לשימוש או חוסר היכולת לגשת או להשתמש בשירות או כל חלק ממנו, כולל אך ללא הגבלה בשל אובדן השימוש בשירות, תוצאות לא מדויקות, אובדן רווחים, הפרעה עסקית, השחתת נתונים או הפיכתם של נתונים ללא מדויקים, עלות שחזור נתונים כלשהם, עלות שירותים חלופיים או תביעות של צדדים שלישיים בגין כל נזק למחשבים, לתוכנה, למודמים, לטלפונים או לרכוש אחר גם אם הלן דורון יודעה שקיימת אפשרות של התהוות אפשרית של נזקים כאלה. חבותה של הלן דורון כלפיך, או כלפי כל צד שלישי שתובע דרכך, תהא הסיבה אשר תהא, וללא קשר לאופן התביעה, הינה מוגבלת לסכום של 10,000 דולר אמריקניים (USD). זוהי מגבלה מצטברת. קיומה של יותר מתביעה אחת להלן לא תגדיל מגבלה זו.

סיום

 1. הלן דורון רשאית להפסיק את גישתך ואת שימושך בשירות לאלתר בכל עת, מכל סיבה שהיא, ובמועד שכזה לא תהיה לך זכות נוספת להשתמש בשירות. אתה רשאי לסגור את חשבון הלן דורון שלך בכל עת על ידי ביצוע ההנחיות הזמינות דרך השירות. תנאים והגבלות אלה מתייחסים להגנה ואכיפה של זכויותיה הקנייניות של הלן דורון, מיאון המצגים והתחייבויות שלך, שחרור ופיצויים, מגבלות על מחוייבות וסוגי נזקים, בעלות על נתונים ומידע, החוקים החלים ומקום השיפוט, וסעיף השונות ישרדו כל סיום כאמור לעיל.

החוק החל ובוררות

 1. תנאים והגבלות אלה, נושאם וזכויותיה של הלן דורון ושלך בהתאם לתנאים והגבלות אלה, וכן כל טענה, עילת תביעה או מחלוקת (“תביעה”) הנובעות מתנאים והגבלות אלה או קשורות אליהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויתפרשו על פי חוקי מדינת ישראל, למעט בהקשר של ברירת דין של חוקי סמכות שיפוטית זו (ישראל) או של אחרת, ללא קשר לארץ המוצא שלך או היכן אתה משתמש בשירות. כל מחלוקת או תביעה הנוגעת בכל דרך לתנאים ולהגבלות אלה או לשירות תיפתר בבוררות מחייבת, ולא בבית משפט, למעט זכותה של הלן דורון לבקש את הסעד של צו מניעה כמפורט להלן. אלא אם כן נדרש אחרת במפורש על פי החוק החל, כל צד יישא בשכר טרחת עורכי דינו ללא קשר למי שייחשב כצד המנצח בהליך הבוררות.
 2. אם אינך רוצה להסכים לבוררות במחלוקות עם הלן דורון ואתה אדם פרטי, תוכל לבטל את הסכמתך להסכם בוררות זה על ידי שליחת דואר אלקטרוני אל [ביחס לאתרים: [email protected]; ביחס ליישומונים: [email protected]] בתוך 30 ימים מהיום שבו אתה ניגש או משתמש לראשונה בשירות.
 3. אם בכוונתך לפנות לבוררות, עליך לשלוח תחילה הודעה בכתב למשרד המנהלה של הלן דורון על כוונתך לקיים בוררות (“הודעה”). יש לשלוח את ההודעה להלן דורון באחד מהאמצעים הבאים: (א) דואר אלקטרוני אל [ביחס לאתרים: [email protected]; ביחס ליישומונים: [email protected]]; או (ב) ע”י שליחת ההודעה בדואר רשום של שירות הדואר, להלן דורון בע”מ, פארק התעשייה משגב, ד.נ. משגב 2017900 ישראל. ההודעה חייבת (ר) לתאר את אופי ובסיס התביעה או המחלוקת; וכן (ש) לפרט את הסעד הספציפי אותו אתה מבקש; כמו כן (ת) ציין את שמך, כתובתך ופרטי הקשר שלך. אם נרצה לקיים בוררות ביחס אליך, נשלח לך כל הודעה ביחס למחלוקת באמצעות פרטי ההתקשרות שיש לנו עבורך.

שפה

 1. הסכם זה נכתב במקור באנגלית (ארה”ב). במידה וכל גרסה מתורגמת של הסכם זה מתנגשת עם הגרסה באנגלית, הגרסה באנגלית תשלוט.

שונות

 1. תנאים והגבלות אלה מהווים את כל ההסכם בין הלן דורון לבינך הנוגע לכל נושא המועלה כאן. בכל מקרה של ויתור על ידי הלן דורון או על ידך על כל זכות או תנאי מתנאים והגבלות אלה או על כל הפרה שלהם, ויתור שכזה לא יהווה ויתור על כל זכות או תנאי אחרים או על כל הפרה נוספת שלהם. הלן דורון רשאית להסב את זכויותיה או התחייבויותיה לפי תנאים והגבלות אלה ללא תנאי. תנאים והגבלות אלה יחייבו ויחולו לטובת הלן דורון ולטובתך, ולטובת יורשים/בעלים עתידיים או אלה להם הסבתם את זכויותיכם.

©1997 – 2023 הלן דורון בע”מ כל הזכויות שמורות.

http://www.helendoron.com/terms-of-use/